Oferty
Rynku
Komercyjnego
Baza lokali na sprzedaż i do wynajęcia - 32 960 ogłoszeń w całej Polsce

Sprzedaż, lokal: Gdynia

Gdynia, Lubczykowa

o cenę zapytaj ogłoszeniodawcę
  • Typ transakcji: sprzedaż
  • Ogłoszeniodawca: licytacja komornicza

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Gdyni

Krzysztof Mówiński

Kancelaria Komornicza, ul. Świętojańska 55, 81-391 Gdynia

tel. skontaktuj się z ogłoszeniodawcą / fax.

Sygnatura: KM 658/13

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gdyni Krzysztof Mówiński na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 14-06-2018 o godz. 12:00 w budynku Sądu Rejonowego w Gdyni z siedzibą przy pl. Konstytucji 5, 81-969 Gdynia, pokój 206, odbędzie się druga licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: Andrzej Kluska , położonej przy ul.Lubczykowa 2, 81-589 Gdynia , dla której Sąd Rejonowy w Gdyni Wydział V Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze GD1Y/00019713/5 .
Opis nieruchomości:
Przedmiotem licytacji jest nieruchomość gruntowa o powierzchi 403 m2, zabudowana dwukondygnacyjnym budynkiem usługowo-mieszkalnym wraz z garażem o łącznej powierzchni zabudowy 181,94 m2.

Suma oszacowania wynosi 761 000,00 zł , zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 507 333,33 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 76 100,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację . Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank PEKAO SA O.Gdynia 66 skontaktuj się z ogłoszeniodawcą skontaktuj się z ogłoszeniodawcą .

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:30 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 867 1 . § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych.

Komornik Sądowy

Krzysztof Mówiński


Lokalizacja ogłoszenia przybliżona do miejscowości lub dzielnicy/osiedla